Home » ปราสาทซ่อนรัก by อาสดา
ปราสาทซ่อนรัก อาสดา

ปราสาทซ่อนรัก

อาสดา

Published
ISBN :
Paperback
359 pages
Enter answer

 About the Book 

หญิงสาวผูเปนทีรักของผูนำตระกูลตองสังเวยชีวิต...รุนแลวรุนเลาเปนเพราะอาถรรพคำสาป หรือเพราะเหตุใดแฝงเรนอยูกันแนเกตถวาติดตามหมอมราชวงศระวีวิไลมายังสกอตแลนด ในฐานะผูติดตามเจาสาว จุดหมายคือปราสาทอารกอนทีอยูนอกเมืองเอเวอรดีน ซึงเปนพำนักของ เอียน แมคมาฮอนMoreหญิงสาวผู้เป็นที่รักของผู้นำตระกูลต้องสังเวยชีวิต...รุ่นแล้วรุ่นเล่าเป็นเพราะอาถรรพ์คำสาป หรือเพราะเหตุใดแฝงเร้นอยู่กันแน่เก็ตถวาติดตามหม่อมราชวงศ์ระวีวิไลมายังสกอตแลนด์ ในฐานะผู้ติดตามเจ้าสาว จุดหมายคือปราสาทอาร์กอนที่อยู่นอกเมืองเอเวอร์ดีน ซึ่งเป็นพำนักของ เอียน แม็คมาฮอน ดยุคผู้นำตระกูลและว่าที่เจ้าบ่าว ผู้ไม่เคยรู้มาก่อนว่าจะต้องเข้าพิธีแต่งงานในอีกสามเดือนข้างหน้า เขาตั้งใจยกเลิกการแต่งงาน เพราะว่าตนเองไม่มีสิทธิ์รักใครคำสาปจะสำแดงอาถรรพ์คร่าชีวิตผู้เป็นดัชเชสอย่างที่เกิดขึ้นมาตลอดหลายร้อยปี เพื่อพิสูจน์ว่าอาถรรพ์คำสาปไม่มีจริง เก็ตถวาจึงยื่นเงื่อนไขเป็นผู้คลี่คลายปริศนาเรื่องคำสาป แลกกับว่าที่เจ้าสาวจะต้องไม่ถูกส่งตัวกลับเมืองไทยก่อนครบกำหนดเวลาสามเดือน...หารู้ไม่ว่าหล่อนกำลังก้าวเข้าไปเผชิญภัยมหันต์โดยไม่รู้ตัว!สิ่งที่ซุกซ่อนอยู่ในปราสาททะมึนคืออะไรกันแน่...ความลับ ความลวงฤา...ความรัก และความจริง